Điểm Quan trắc lvs Mã

Bản đồ vị trí các điểm quan trắc trên LVS Mã.
Nên xem trực tiếp trên mobile bằng google map để có thể định vị dẫn đường tới vị trí các điểm quan trắc lvs Mã