in CODE4ALL

Plot chart Gaussian Distribution

“””
Code vẽ đồ thị của hàm phân phối chuẩn Gaussian Distribution

Hàm phân phối chuẩn được xác định theo công thức:

Trong đó x là biến số, U là trung bình chuỗi, Ơ là phương sai hay độ lệch chuẩn

Code trong python :

Import thư viện matplotlib và numpy

chú ý: np.power (x,a) tương đương x mũ a;

math.pi trả về số pi, np.exp(a) là hàm số mũ trả về kết quả e mũ (a)

“””
from matplotlib import pyplot as mp
import numpy as np
import math
def gaussian(x,me,sig):
return 1./(np.power((2math.pisig),1/2))np.exp(-np.power(x-me,2)/(2np.power(sig,2)))
x_values=np.linspace(-3,3,120)
for me,sig in [(-1,1),(0,1), (2,1)]:
mp.plot(x_values, gaussian(x_values,me,sig))
print(np.exp(10))
mp.show()

Write a Comment

Comment