CODE4ALL Archive

Tản mạn về mảnh bằng Ph.D

Những năm gần đây có khá nhiều sinh viên Việt Nam du học ở Mỹ và nhiều nước khác, bằng nhiều con đường khác nhau. Người có học bổng, chức trợ giảng (teaching assistant – TA), hoặc trợ nghiên cứu (research assistant – RA), người thì …

Dữ liệu thời tiết

Nhúng từ trang https://windy.app/widgets/spots/272672 Xem dữ liệu quá khứ: https://www.timeanddate.com/weather/vietnam/hanoi/historic Một trang khác : https://www.windfinder.com/#10/21.0489/105.8146/2019-09-10T00:00Z Sử dụng add short code

Plot chart Gaussian Distribution

“”” Code vẽ đồ thị của hàm phân phối chuẩn Gaussian Distribution Hàm phân phối chuẩn được xác định theo công thức: Trong đó x là biến số, U là trung bình chuỗi, Ơ là phương sai hay độ lệch chuẩn Code trong …