admin Archive

Dữ liệu thời tiết

Nhúng từ trang https://windy.app/widgets/spots/272672 Xem dữ liệu quá khứ: https://www.timeanddate.com/weather/vietnam/hanoi/historic Một trang khác : https://www.windfinder.com/#10/21.0489/105.8146/2019-09-10T00:00Z Sử dụng add short code