Create Area chart

import matplotlib.pyplot as plt import numpy as np x=[1,2,3,4,5] y1=[1,1,2,3,5] y2=[0,4,2,6,8] y3=[1,3,5,7,9] y=np.vstack([y1,y2,y3]) labels=[“Fibonacci”, “Event”, “Odds”] fig, ax=plt.subplots() ax.stackplot(x,y1,y2,y3,labels=labels) ax.legend(loc=’upper left’) plt.show() y2=[1,0,1;1,4,3;2,2,5;3,6,7;5,8,9] area(y2) title(‘Chart in Matlab by Huy’) legend (‘Fibonacci’ , ‘Event’,’Odds’ , ‘Location’ , ‘northwest’ ) note: matrix ngược so với chuỗi northwest, southwest: vị trí https://ww2.mathworks.cn/en/products/matlab/plot-gallery.html

TỪ VỰNG TIẾNG ANH VỀ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG

I. Từ vựng tiếng Anh – Danh từ về ô nhiễm môi trường Environmental pollution: ô nhiễm môi trường Contamination: sự làm nhiễm độc Protection/preservation/conservation: bảo vệ/bảo tồn Air/soil/water pollution: ô nhiễm không khí/đất/nước Greenhouse: hiệu ứng nhà kính Government’s regulation: sự điều chỉnh/luật pháp của chính phủ Shortage/ the lack of: sự thiếu hụt […]